Bugao Xu

Professor
Chair of Merchandising & Digital Retailing
bugao.xu@unt.edu