Bugao Xu

Professor
Joint Appointment with Merchandising & Digital Retailing
bugao.xu@unt.edu