Pavlo Tymoshchuk

A photo of Pavlo Tymoshchuk.
Clinical Associate Professor
Discovery Park E245Q
pavlo.tymoshchuk@unt.edu
Student Hours:
  • Monday 12:00 - 1:00 p.m.
  • Wednesday 12:00 - 1:00 p.m.